Verslag Algemene Ledenvergadering

Datum: 8 oktober 2020 Tijd: 13.30 uur Plaats: sociaal/cultureel centrum Den Boogaard
Voorzitter: Henk van den Bijgaart Secretaris: Ludo Claessens Penningmeester: Frans Laureijssen Lid: Paul Roozen
__________________________________________________________________________
1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Hij memoreert dat wij allen in een zware en moeilijke tijd zijn terecht gekomen door het uitbreken van het coronavirus. De ALV was eerder geplant op 26 maart 2020, maar kon toen niet doorgang vinden, om aan de statutaire verplichting te voldoen is de ALV naar vandaag verplaatst.

2. Ingekomen stukken, mededelingen en vaststellen agenda De secretaris meldt dat er geen ingekomen stukken zijn ontvangen.

De voorzitter geeft aan de hand van een PowerPointpresentatie uitleg over het programma en de agenda voor deze middag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
De vergadering wordt bijgewoond door 27 leden van inclusief het bestuur. I.v.m. de coronamaatregelen konden er maximaal 30 personen in de zaal.

3. Verslag ALV d.d. 28 maart 2019

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd met dank aan de secretaris.
Het vergaderverslag is ook te bekijken op onze website. www.senioren.moergestel.nl

4. Jaarverslag 2019 van het bestuur

Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd met dank aan de secretaris.
Het jaarverslag is ook te bekijken op onze website. www.senioren.moergestel.nl

5. Bestuur algemeen Uitvoering van het beleid (beleidsplan).

Het beleidsplan is vastgesteld voor de periode 2019 – 2024 en wordt jaarlijks geactualiseerd. In dit stuk is het beleid en de visie voor de komende jaren vastgelegd en vormt de leidraad voor het bestuur. De voorzitter meldt dat het bestuur in de toekomst aan werkgroepen en commissies meer vrijheid en verantwoordelijkheid wil geven op basis van vooraf gemaakte afspraken. Ledenbestand
Het ledenaantal op 31 december bedraagt 747 leden. We gedenken 29 overleden leden in 2019.
In 2019 waren 2 leden 25 jaar lid van SVM. De voorzitter heeft persoonlijk bij deze leden thuis een oorkonde van KBO-Brabant overhandigd en een roos bezorgd.

Communicatie
Communicatie van de SVM verloopt via: * Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) * Jaarboekje 2020 met activiteitenkalender; * De maandelijkse nieuwsbrief;
* Website: www.senioren-moergestel.nl.
Verslag AVL: Secretaris SVM/8 oktober 2020 Pagina 2
* Moergestel Nieuws; * Flyer; * Mailing.

6. Ondersteunende commissies (zie jaarboekje 2020 SVM) Welzijn en Zorg * Trefpunt * Geef elkaar de hand * Clientondersteuners * Voa’s * Buurtgenoten Cultuur Wonen
Evenementen Reizen Communicatie/ PR Kascontrolecommissie

7. Den Boogaard
Het sociaal/cultureel centrum Den Boogaard is onze thuishaven, de ontmoetingsplek van de diverse activiteiten van SVM. SVM is een van de hoofdgebruikers en mede dankzij de inzet van ons barteam (vrijwilligers) bij de praktische organisatie heeft den Boogaard zijn functie als gemeenschapscentrum ruimschoots kunnen waarmaken. Sinds 1 juni 2020 is Hans van der Sande de nieuwe directeur van de cultuurcentra Oisterwijk Moergestel. Hij volgt Ruud van Eeten op, die deze functie de afgelopen vier jaar bekleedde. Het bestuur van SVM heeft met de directeur kennisgemaakt. Voor SVM blijven de gemaakte afspraken/voorwaarden hetzelfde. De voorzitter meldt dat de klankbordgroep nieuw leven wordt ingeblazen. Werving leden SVM heeft zich uitdrukkelijk ten doel gesteld om eigen leden te behouden en nieuwe leden te werven. SVM wil verandering brengen in het imago en de uitstraling door zich te profileren als zijnde een vereniging die midden in de samenleving staat: modern, dynamisch, vitaal en ondernemend. De commissie evenementen buigt zich over vernieuwende, frisse en eigentijdse activiteiten. De commissie communicatie neemt verantwoordelijkheid voor de PR en de mediakanalen. Hiervan zijn al een nieuwe website, een vernieuwd jaarboekje en een handige wervingsflyer gerealiseerd. En onlangs is de facebookpagina “Seniorenvereniging Moergestel 50+” toegevoegd. Met deze investeringen hoopt het bestuur nieuwe leden aan te trekken. Rabo ClubSupport. SVM doet ook nu weer mee. Via de communicatiekanalen zijn de leden uitgebreid geïnformeerd om als lid van de Rabobank ook hun stem uit te brengen op SVM.

8. Samenwerking met …(zie jaarboekje 2020 SVM) KBO-Brabant

* Ledenblad ONS; Nieuwsbrief “Ons actueel” * website: www.onsledenvoordeel.nl
VSO Oisterwijk * Cultuur, reizen, thema’s
Kring Beekland * afdelingen: Goirle, Riel, Hilvarenbeek, Diessen, Oisterwijk en Moergestel.
Per 1 januari 2021 komt Haaren bij de gemeente Oisterwijk. Er is besloten dat Haaren, Oisterwijk en Moergestel een nieuwe kring gaan vormen per 1 januari 2021- “Kring Oisterwijk”. Dit betekent dat wij de Kring Beekland gaan verlaten.

Activiteiten (zie jaarboekje 2020 SVM)

Er zijn 24 verschillende Sociale culturele activiteiten die door de SVM georganiseerd worden. In totaal namen er ca 190 leden aan deel. Hiervoor is ruim 507 keer een ruimte bij den Boogaard gehuurd. De meeste activiteiten zijn wekelijks het hele jaar door met bij enkele een zomerstop. Er zijn voor alle leden volop mogelijkheden om mee te doen. Bij een aantal activiteiten is een geringe terugloop. Daarom zijn extra deelnemers zeer welkom. Verder is het bestuur op zoek naar vrijwilligers ter ondersteuning, dit hoeft dan niet een bestuursfunctie te zijn. De inzet van de contactpersonen bij de verschillende activiteiten is van groot belang.

Buurtgenoten en vrijwilligersvervoer (zie jaarboekje 2020 SVM)                                                                                                                    De werkgroep “Buurtgenoten” is sinds 2014 actief in het dorp. De Buurtklusser is in 2015 als extra activiteit van buurtgenoten geïntroduceerd. Moergestel heeft 7 buurten met in totaal 20 Buurtgenoten. Iedereen mag meedoen de toegang is laagdrempelig.
Sinds 1 september 2018 is Buurtgenoten samen met SVM van start gegaan met het vrijwilligersvervoer (gewijzigd in Wijvervoer WVO) en heeft een eigen flyer.

Park Stanislaus
Een ontmoetingsplek voor senioren uit Moergestel om in een kleine groep met elkaar contact te hebben en deel te nemen aan activiteiten. Tijdens de activiteiten van het Trefpunt zijn gastvrouwen/ begeleiders aanwezig. De coördinator is Jan Geerts. Geef elkaar de hand Aan de activiteit “Geef elkaar de hand ” kunnen alleenstaanden en minder mobiele senioren deelnemen. De activiteiten vinden plaats in den Boogaard. De coördinator is Jacqueline Vis.

9. Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2019-2020 (Wmo)

Onderstaande punten worden door Jan Geerts op een uitgebreide en heldere wijze toegelicht.                                                                            Stand van zaken:

* Meer eigen verantwoordelijkheid
* Langer thuis wonen
* Zelfregelen
Bijzondere bijstand: laag inkomen Huishoudelijke hulp: maatwerk (is discutabel en wordt niet altijd toegekend)
Eigen bijdrage 19 euro Clientondersteuning via CO van SVM
* Alle vragen moeten via het loket-wegwijs * Bij informatie over en uw aanvraag WMO
* Vervoerspas voor 80+ (wordt niet meer automatisch toegekend) Jan sluit af met de opmerking dat er heel wat in ontwikkeling is.
10. Nieuwe plannen 2020 De voorzitter geeft op onderstaande punten/activiteiten een korte toelichting. Communicatieplan
* Communicatie commissie * Profilering SVM > PR: “Senior in beeld” en publicaties
* Communicatiekanalen: website, mailing, facebook Ledenwerving Nieuwe activiteiten > jongeren
* Themabijeenkomsten
* Lezingen
Vrijwilligers werven!
Voortzetting – trefpunt en Geef elkaar de hand

11. Financieel jaarverslag 2019
De penningmeester geeft een heldere en uitgebreide toelichting op: balans, de exploitatie, de baten en de lasten van 2019. Vanuit de vergadering zijn enkele vragen over het vermogen de lasten en de invloed van de corona. Deze worden tot tevredenheid beantwoord. Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd met dank aan de penningmeester.

Bevindingen kascontrolecommissie (kcc)
Corry de Jong en Jacqueline Vis hebben onlangs bij de penningmeester de kas over boekjaar gecontroleerd en in orde bevonden. De kcc heeft de balans en winst en verliesrekening en de saldi van het kasboek gecontroleerd. Verder zijn steekproefsgewijs een aantal controles uitgevoerd, waaronder ook de administratie van de consumptiebonnen er zijn geen bijzonderheden waargenomen. Ook de jaarrekeningen zijn akkoord bevonden. De commissie complimenteert de penningmeester dat alles er zeer verzorgd uitziet en bedankt hem voor zijn inzet.
De kcc adviseert de vergadering om aan het voltallige bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee met applaus akkoord.

Benoeming kascontrolecommissie
De KCC voor 2020 wordt opnieuw gevormd door: Corry de Jong en Jacqueline Vis.

12. Begroting 2020
De begroting van 2020 met overzicht van de Baten en Lasten wordt eveneens door de penningmeester toegelicht.
Er is voor gekozen om het huidige beleid voort te zetten. De activiteiten zullen zoveel mogelijk kostendekkend moeten zijn. Het uitgangspunt is: Iedereen doet mee. En de kosten van de activiteiten moeten zoveel mogelijk d.m.v. een eigen bijdrage worden gedragen. Bij het opstellen van de begroting is er geen rekening gehouden met wijzigingen in subsidie gemeentelijk beleid. De penningmeester wijst erop dat de begroting niet gehaald zal worden t.g.v. corona. Als er geen activiteiten zijn dan ook geen huurkosten. Dit heeft ook weer invloed op de hoogte van de subsidie van de gemeente. Maar dit moeten we afwachten.
De voorliggende begroting wordt goedgekeurd door de vergadering.

Voorstel contributie 2021.

De afdracht aan KBO-Brabant is verhoogd. Het bestuur stelt toch voor om de huidige contributie te handhaven op het bedrag op € 22,– per lid. De vergadering gaat hiermee akkoord.

13. Bestuurssamenstelling (zie jaarboekje 2020 SVM)

In het afgelopen verenigingsjaar zijn geen bestuur mutaties geweest.
De voorzitter doet een dringend beroep op de leden om kandidaten aan te dragen voor het bestuur en diverse commissies. In de afgelopen periode zijn diverse advertenties geplaatst met een oproep voor kandidaten en een nieuwe secretaris, maar niemand heeft tijd.

14. Rondvraag Uit de vergadering worden nog enkele vragen gesteld m.b.t. de ledenwerving, de aanwas komt van merendeels ouderen.

15. Sluiting van de jaarvergadering.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen op de jaarvergadering en sluit de vergadering.

Moergestel, 8 oktober 2020 Ludo Claessens Secretaris SVM

NB Het verslag van de ALV is in de bestuursvergadering op 15 oktober 2020 vastgesteld.