Verslag Algemene Ledenvergadering

Datum: 14 oktober 2021

Tijd: 13.30 uur

Plaats: sociaal/cultureel centrum Den Boogaard

Voorzitter: Henk van den Bijgaart Secretaris: Ludo Claessens Penningmeester: Frans Laureijssen Lid: Paul Roozen
__________________________________________________________________________
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Hij memoreert dat wij allen in een zware en moeilijke tijd zijn terecht gekomen door het uitbreken van het coronavirus. De ALV was eerder geplant op 26 maart 2020, maar kon toen niet doorgang vinden, om aan de statutaire verplichting te voldoen is de ALV naar vandaag verplaatst.
2. Ingekomen stukken, mededelingen en vaststellen agenda De secretaris meldt dat er geen ingekomen stukken zijn ontvangen.
De voorzitter geeft aan de hand van een PowerPointpresentatie uitleg over het programma en de agenda voor deze middag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
De vergadering wordt bijgewoond door 72 leden inclusief het bestuur. Er hebben zich 3 leden afgemeld.
3. Verslag ALV d.d. 8 oktober 2020 Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd met dank aan de secretaris.
Het vergaderverslag is ook te bekijken op onze website. www.senioren.moergestel.nl 
4. Jaarverslag 2020 van het bestuur
Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd met dank aan de secretaris.
Het jaarverslag is ook te bekijken op onze website. www.senioren.moergestel.nl
Bestuur algemeen Uitvoering van het beleid (beleidsplan). Het beleidsplan is vastgesteld voor de periode 2020 – 2025 en wordt jaarlijks geactualiseerd. In dit stuk is het beleid en de visie voor de komende jaren vastgelegd en vormt de leidraad voor het bestuur. De voorzitter geeft aan dat het beleid erop gericht is om vooral jongere senioren erbij te betrekken. Plan is om voor deze groep in de avond activiteiten te plannen. Ook belangrijk zijn de ondersteunende commissies waar veel vrijwilligers aan deelnemen.

Ledenbestand
Het ledenaantal op 31 december bedraagt 728 leden. 50-70 jr. 16% = 131| 70-80jr. = 349 | >80 jr. 38% = 248 We gedenken 16 overleden leden.
In 2020 waren 2 leden 25 jaar lid SVM.

Communicatie
Communicatie van de SVM verloopt via: * Jaarboekje 2021; * De maandelijkse nieuwsbrief;
Verslag AVL: Secretaris SVM/14 oktober 2021 Pagina 2
* Website: www.senioren-moergestel.nl.
* Moergestel Nieuws; * Flyer-Facebook en Mailing.
Ondersteunende commissies (zie jaarboekje 2021 SVM)

Den Boogaard
Het sociaal/cultureel centrum Den Boogaard is onze thuishaven, de ontmoetingsplek van de diverse activiteiten van SVM. SVM is een van de hoofdgebruikers en mede dankzij de inzet van ons barteam (vrijwilligers) bij de praktische organisatie heeft den Boogaard zijn functie als gemeenschapscentrum ruimschoots kunnen waarmaken. Sinds 1 juni 2020 is Hans van der Sande de nieuwe directeur van de cultuurcentra Oisterwijk Moergestel. Tussen het bestuur van SVM en de directie is een prima verstandhouding. SVM heeft op de 2e verdieping een eigen kantoortje, is beschikbaar gesteld door den Boogaard. De klankbordgroep zal nieuw leven wordt ingeblazen. Werving leden SVM heeft zich uitdrukkelijk ten doel gesteld om eigen leden te behouden en nieuwe leden te werven. Onlangs is de facebookpagina “Seniorenvereniging Moergestel 50+” toegevoegd.

Rabo ClubSupport. SVM doet ook nu weer mee. Via de communicatiekanalen zijn de leden uitgebreid geïnformeerd om als lid van de Rabobank ook hun stem uit te brengen op SVM.
Samenwerking met …(zie jaarboekje 2021 SVM) KBO-Brabant
* ONS magazine; Nieuwsbrief “Ons actueel” * website: www.onsledenvoordeel.nl
VSO Oisterwijk * Cultuur, reizen, thema’s
Kring Oisterwijk (Haaren-Moergestel-Oisterwijk) vormen sinds 1 januari 2021 de nieuwe kring. SVM en VSO hebben de Kring Beekland verlaten.

Activiteiten (zie jaarboekje 2021 SVM) Coördinator activiteiten Paul Roozen: geeft een toelichting op de culturele activiteiten.
Op 2 januari zijn we gestart met de activiteiten in den Boogaard. Alle normale activiteiten zijn toen begonnen, ook de vrijwilligersavond en de toneeluitvoering van de 2e Jeugd zijn toen doorgegaan. Ook februari is toen nog een normale maand geweest voor onze activiteiten.
In maart ging het echter fout en had de coronacrisis voor het eerst impact op onze activiteiten; op 16 maart werd den Boogaard gesloten voor onze activiteiten. Deze sluiting duurde 2½ maand. Op 2 juni (na Pinksteren) ging den Boogaard weer open. Maar niet al onze activiteiten konden en mochten toen meteen beginnen, alleen de 3 biljart groepen zijn toen weer opgestart.
Pas in september begonnen weer enkele andere activiteiten, zoals Handvaardigheid en de tekencursus. Ook het Stijldansen, Geef elkaar de Hand, boetseren en Klassieke muziek zijn heel even begonnen, maar moesten begin november weer stoppen.
Eind november mochten we toen weer heel even beginnen, maar op 15 december moest den Boogaard wederom haar deuren sluiten en wij onze activiteiten stoppen. In totaal is den Boogaard 16 weken gesloten geweest in 2020. De activiteiten zoals bingo, het kaarten, kalligrafie, tekenen & schilderen en het meezingkoor zijn na de 1e lockdown ook niet meer begonnen met hun activiteiten. Ook grote evenementen zoals de seniorendag en de kerstviering zijn in 2020 niet doorgegaan.
Uit het overzicht (in de PPP) blijkt wel dat er in 2020 een groot aantal activiteiten minder zijn gehouden t.o.v. de voorgaande jaren
Reguliere wekelijkse activiteiten in den Boogaard 2020 2019 2018 Totaal aantal activiteiten in den Boogaard 304 507 497 Totaal aantal deelnemers hieraan 160 170 180
De activiteiten die doorgegaan zijn, zijn volgens mij allemaal wel goed verlopen. Ik heb ten miste geen negatieve berichten hierover gehoord.
Tenslotte bedankt hij alle contactpersonen voor hun inzet. Hij vindt het belangrijk om een aanspreek persoon te hebben bij iedere activiteit.
Buurtgenoten en vrijwilligersvervoer (zie jaarboekje 2021 SVM)
De werkgroep “Buurtgenoten” is sinds 2014 actief in het dorp. De Buurtklusser is in 2015 als
extra activiteit van buurtgenoten geïntroduceerd. Moergestel heeft 7 buurten met in
totaal 20 Buurtgenoten.
Park Stanislaus
Een ontmoetingsplek voor senioren uit Moergestel om in een kleine groep met elkaar contact
te hebben en deel te nemen aan activiteiten. Tijdens de activiteiten van het Trefpunt
zijn gastvrouwen/ begeleiders aanwezig. De coördinator is Jan Geerts.
Geef elkaar de hand
Aan de activiteit “Geef elkaar de hand ”kunnen alleenstaanden en minder mobiele
senioren deelnemen. De activiteiten vinden plaats in den Boogaard.
De coördinator is Jacqueline Vis.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2020-2021 (Wmo)
Stand van zaken:
* Aanvragen lopen terug
* Verzoeken in hoofdzaak betreft: aangepast vervoer en huishoudelijke hulp.
* Huishoudelijke hulp: maatwerk (is discutabel en wordt niet altijd toegekend)
Eigen bijdrage 19 euro
* Alle vragen moeten via het loket-wegwijs
* Bij informatie over en uw aanvraag WMO
* Vervoerspas voor 80+ (wordt niet meer automatisch toegekend)
Nieuwe plannen 2021
Voortzetting bestaande activiteiten en evenementen.bv presentatie ‘Leven in Verwondering’
Enquête onder alle leden (tevredenheid, wensen, behoeften peiling)
Profilering SVM > PR: “Senior in beeld” en publicaties
* Communicatiekanalen: website, mailing, facebook
* Ledenwerving (in overleg met KBO-Brabant)
* Nieuwe activiteiten > jongeren
* Themabijeenkomsten
* Lezingen
5. Financieel jaarverslag 2020
De penningmeester geeft een heldere en uitgebreide toelichting op: balans, de exploitatie, de baten en de lasten van 2020. De penningmeester wijst erop dat de invloed van corona financieel positief heeft uitgepakt. Geplande uitgaven hebben geen doorgang kunnen vinden. Daardoor konden uitgaven voor voorzieningen en in de automatisering worden opgehoogd. Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd met dank aan de penningmeester.
6. Bevindingen kascontrolecommissie (kcc)
Corry de Jong en Jacqueline Vis hebben onlangs bij de penningmeester de kas over boekjaar gecontroleerd en in orde bevonden.
De commissie complimenteert de penningmeester dat alles er zeer verzorgd uitziet en bedankt hem voor zijn inzet.
De kcc adviseert de vergadering om aan het voltallige bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee met applaus akkoord.
Benoeming kascontrolecommissie
De KCC voor 2022 wordt opnieuw gevormd door: Corry de Jong en Ad Schoenmakers.
7. Begroting 2021
De begroting van 2021 met overzicht van de Baten en Lasten wordt eveneens door de penningmeester toegelicht.
Er is voor gekozen om het huidige beleid voort te zetten. De activiteiten zullen zoveel mogelijk kostendekkend moeten zijn. Het uitgangspunt is: Iedereen doet mee. En de kosten van de activiteiten moeten zoveel mogelijk d.m.v. een eigen bijdrage worden gedragen. Dit heeft ook weer invloed op de hoogte van de subsidie van de gemeente. Maar dit moeten we afwachten.
De voorliggende begroting wordt goedgekeurd door de vergadering.
Voorstel contributie 2021. Het bestuur stelt voor om de huidige contributie te handhaven op het bedrag op € 22,– per lid. De vergadering gaat hiermee akkoord.
8. Bestuursverkiezing: Kandidaten voor een bestuursfunctie zijn niet ingediend bij het secretariaat. * Statutair aftredend en herkiesbaar voor een jaar: coördinator activiteiten Paul Roozen. * Aftredend als secretaris: Ludo Claessens. * Het bestuur heeft mevrouw Mia Ketelaar-de Groot voorgedragen als secretaris van SVM en zij stelt zich zelf voor aan de vergadering. Met een applaus van de vergadering wordt Mia de nieuwe secretaris van SVM.
9. Rondvraag Hier zijn geen vragen.

10. Afscheid secretaris De voorzitter Henk van den Bijgaart geeft een korte terugblik en bedankt Ludo voor zijn inzet en het vele werk dat hij voor SVM gedaan heeft gedurende een periode van ruim 8 jaar. Afscheid als secretaris SVM op 14 oktober 2021 tijdens de ALV

Beste mensen,
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Dit laatste is ook voor mij van toepassing.
Afscheid nemen kent twee kanten. Deze 2 kanten laten zich omschrijven als ‘hoofd’ en ‘hart’. Hoofd staat voor de zakelijke kant en het hart voor de emotionele kant. De zakelijke kant. Ongeveer 9 jaar geleden kwam ik als secretaris in het bestuur van SVM. Samen met het bestuur, commissies en vrijwilligers hebben we de vereniging verder ontwikkeld en gestreefd om mee te ontwikkelen in de huidige tijd, met 55+ en andere wensen dan 10 jaar geleden. Vooral de laatste jaren hebben we gewerkt aan ledenwervingen ledenbinding, door o.a. het optimaliseren van de communicatie en aantrekken vrijwilligers. Met ca 720 leden is de SVM gegroeid naar 750 leden in 2019. De laatste twee jaar hebben
we echter te maken met een lichte teruggang, hetgeen overigens een landelijke tendens is. Ouderen blijven langer jong en zelfstandig en zoeken steeds meer in eigen netwerkactiviteiten. Kortom voor het bestuur werk aan de winkel om het ledenbestand te behouden en te laten groeien. En in te spelen op de nieuwe ouderen. Dat betekent dat we vooral de jonge senioren (60+) moeten zien te bereiken. Terugkijkend realiseer ik mij hoeveel veranderingen er hebben plaats gevonden, zoals.
– Een toenemende digitalisering,
– Verbeteren van de communicatie met de leden en
– Een grotere inzet van onze vrijwilligers en commissies.
Ik heb mijn bijdrage geleverd in de reguliere bestuur vergaderingen en met veel plezier heb ik meegewerkt aan:
– Het organiseren van het 60-jarig jubileum en
– Het samenstellen van het jubileumboek,
– Het eigentijds maken van ons jaarboekje, het visitekaartje van SVM.
Ik heb dit altijd met heel veel plezier gedaan.
Daardoor heb ik vele dierbare mensen leren kennen en een bijdrage kunnen leveren aan het algemeen maatschappelijk belang. Ik ben er trots op om bij SVM bestuurslid te zijn geweest. Samenwerken en vertrouwen in elkaar hebben, is steeds mijn devies geweest.
Ik kijk met grote voldoening en plezier terug op de achterliggende periode en dank jullie voor het in mij gestelde vertrouwen.
Ik wens het bestuur, alle leden en vrijwilligers en mijn opvolgster Mia Ketelaar en u allen veel succes toe voor de toekomst. We komen elkaar zeker nog wel in ons dorp tegen.
Tot ziens! Ludo Claessens
11. Sluiting van de jaarvergadering.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen op de jaarvergadering en sluit de vergadering. Na de pauze volgt er een gezellig optreden van het muzikale duo Maestro en Co
Moergestel, 25 oktober 2021 Ludo Claessens / Mia Ketelaar