Verslag Algemene Ledenvergadering

 

Datum:                        28 maart 2019
Tijd:                            13.30 uur
Plaats:                         sociaal/cultureel centrum Den Boogaard

Voorzitter:                   Henk van den Bijgaart
Secretaris:                   Ludo Claessens
Penningmeester:          Frans Laureijssen
Lid:                             Paul Roozen, afwezig met bericht van verhindering

__________________________________________________________________________

    

1.   Opening

      De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.
      Van de 745 leden waren er 62 leden aanwezig.

 

2.   Ingekomen stukken, mededelingen en vaststellen agenda
     
De secretaris meldt dat er geen ingekomen stukken zijn ontvangen.

      De voorzitter geeft aan de hand van een PowerPointpresentatie uitleg over het programma
      en de agenda voor deze middag.

      De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.       

     
      Bericht van verhindering van: de dames: Henny Hamers, Lenie Kuijpers, Frida Claessens
      en Gerrie Willems,
      De heren: Ton van der Dussen, Ad Dirkx, Hans Willems, Frans Pijnenburg en Frans Kuijpers.  

 

3.   Verslag ALV d.d. 29 maart 2018
 
    Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd met dank aan de secretaris.

      Het vergaderverslag is ook te bekijken op onze website www.senioren-moergestel.nl.

 

4.   Jaarverslag 2018

      Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd met dank aan de secretaris.

      Het jaarverslag is ook te bekijken op onze website. www.senioren-moergestel.nl.
 

5.   Bestuur algemeen
Uitvoering van het beleid.
Het beleidsplan is vastgesteld voor de periode 2018 – 2023 en wordt jaarlijks geactualiseerd. In dit stuk is het beleid en de visie voor de komende jaren vastgelegd en vormt de leidraad voor het bestuur.

Ledenbestand

      Het ledenaantal op 31 december bedraagt 745 leden.
We gedenken 22 overleden leden in 2018. Door de voorzitter worden de namen van de overledenen opgelezen.

      In 2018 waren 6 leden 25 jaar lid SVM. De voorzitter heeft persoonlijk bij alle leden thuis een oorkonde van KBO-Brabant overhandigd en een roos bezorgd.
 

      Communicatie

      Communicatie van de SVM verloopt via:
* Jaarboekje met activiteitenkalender;
* De maandelijkse nieuwsbrief (in print, toegevoegd bij het blad ONS); 

      * de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
      * KBO-Brabant: informatie via het ledenblad ONS.

      * en onze website www.senioren-moergestel.nl.

Bij al onze communicatie is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG;) van toepassing.  
   
In het weekblad “Nieuwsklok” is om de twee weken een speciale Seniorenpagina opgenomen met Nieuwsmededelingen die verzorgd worden onder de regie van de Stichting Seniorenplatform Oisterwijk (SSPO) website van de SSPO www.seniorenplatform-oisterwijk.nl 
De voorzitter meldt dat SSPO stopt en wordt geïntegreerd in een op te richten Adviesraad Sociaal domein. 
* De Wmo-raad, de Klankbordgroep Wet werk en bijstand, en de Stichting Seniorenplatform Oisterwijk bundelen hun advieswerkzaamheden.
In de gemeente Oisterwijk zijn drie adviesorganen actief in het Sociale Domein: de Wmo-raad, de Klankbordgroep Wet werk en Bijstand (Wwb) en de Stichting Seniorenplatform Oisterwijk (SSPO). Deze adviesorganen adviseren het College van B&W van Oisterwijk gevraagd en ongevraagd over de toepassing van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Wet passend onderwijs, de Participatiewet en over het Ouderenbeleid.

https://www.oisterwijknieuws.nl/2018/02/bundeling-adviesraden-sociale-domein-oisterwijk/
 

Ondersteunende commissies

* Welzijn en Zorg

  Jan Geerts, T. 013-5131833, E: jan-ine.geerts@hetnet.nl

* Cultuur

  * Toos van Gool-Groenen, T.013-5136170, E: toosvangoolgroenen@outlook.com

  * Ria Colsen, T.013-5133847, E: riacolsen46@gmail.com

  * Marijke Festen, T. 013-5131463, E: festen.m@gmail.com

* Wonen

. Thieu Bruurs, T. 013-5131888, E:mfjbruurs@kpnplanet.nl  

  Medio 2018 is de commissie wonen in het leven geroepen. Senioren willen steeds meer, als ze

   ouder worden, kleiner en betaalbaar gaan wonen. Ze willen tegelijkertijd ook verzekerd zijn

   van goede zorg en een prettige woonomgeving. Samen met SVO worden de ontwikkelingen

   in de gemeente op de voet gevolgd.

* Organisatie Evenementen

  * Nel Dirkx, T. 013-5132312, E: neldirkx@gmail.com

  * Toos van Gool-Groenen, T.013-5136170, E: toosvangoolgroenen@outlook.com

* Reizen

   Corry Schoenmakers, T.013-5133238, E: a.j.l.schoenmakers@home.nl

 

Den Boogaard – onze thuishaven

  Het sociaal/cultureel centrum Den Boogaard is onze thuishaven, de ontmoetingsplek

  van de diverse activiteiten van SVM. SVM is een van de hoofdgebruikers en mede dankzij

      de inzet van ons barteam (vrijwilligers) bij de praktische organisatie heeft den Boogaard zijn functie als gemeenschapscentrum ruimschoots kunnen waarmaken.
 

      Activiteiten
Er zijn 24 verschillende Sociale culturele activiteiten die door de SVM georganiseerd worden.
In totaalnamen er ca 280 leden aan deel. Hiervoor is ruim 500 keer een ruimte bij den Boogaard gehuurd. De meeste activiteiten zijn wekelijks het hele jaar door met bij enkele een zomerstop.  
Er zijn voor alle leden volop mogelijkheden om mee te doen. Bij een aantal activiteiten is een geringe terugloop. Daarom zijn extra deelnemers zeer welkom. Het bestuur gaat nader  onderzoeken welke activiteiten het best aansluiten bij de wensen van de leden. Verder is het bestuur op zoek naar vrijwilligers ter ondersteuning, dit hoeft dan niet een bestuursfunctie te zijn.
De coördinator activiteiten is Paul Roozen, T.013-5131651, E: paulroozen@ziggo.nl
Op Seniorendag 7 oktober 2018 heeft SVM zich met alle activiteiten bij de inwoners van Moergestel gepresenteerd in de vorm van een opendag.

Meer Bewegen voor Ouderen

      Valt onder het Sport- en Zorgatelier van de gemeente Oisterwijk. Wordt voortgezet

      Op dinsdagmiddag in Den Boogaard en op woensdagmorgen in de sporthal Stokeind.
 

      Buurtgenoten en vrijwilligersvervoer
De werkgroep “Buurtgenoten” is sinds 2014 actief in het dorp. De Buurtklusser is in 2015 als extra activiteit van buurtgenoten geïntroduceerd. Moergestel heeft 7 buurten met in totaal 20 Buurtgenoten. Sinds 1 september 2018 is Buurtgenoten samen met SVM van start gegaan met het vrijwilligersvervoer (VVO). De coördinator van Buurtgenoten, Buurtklussers en Vrijwilligersvervoer is Piet Gelden, T. 013 5131609, E: pgelden@home.nl.
In ons jaarboekje is de werkwijze uitvoerig beschreven.

Park Stanislaus

      Een ontmoetingsplek voor senioren uit Moergestel om in een kleine groep met elkaar contact te hebben en deel te nemen aan activiteiten. Tijdens de activiteiten van het Trefpunt zijn gastvrouwen/ begeleiders aanwezig.
De coördinator is Jan Geerts, T. 013-5131833, E: jan-ine.geerts@hetnet.nl

Geef elkaar de hand
Aan de activiteit “Geef elkaar de hand ”kunnen alleenstaanden en minder mobiele senioren deelnemen. Met ingang van 2019 vindt “Geef elkaar de hand” plaats in den Boogaard. De coördinator is Jacqueline Vis, tel.: 013-5132523.
   
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Door Jan Geerts – clientondersteuner van SVM – wordt dit onderwerp behandeld en toegelicht.

      In ons jaarboekje is de rol van de gemeente, de rol van de burger en de hele procedure omschreven. Nieuwe aanvragen worden beoordeeld op basis van hoe de situatie nu is.

      De eigen bijdrage verschilt per gemeente en wordt door de gemeente bepaald.
Stand van zaken:
* Meer eigen verantwoordelijkheid

      * Langer thuis wonen

      * Zelfregelen.

     

Het betreft de 3 onderstaande wetten:
1. Ziektekostenverzekering. 2. Langdurige zorg 3. WMO.
De taken binnen de WMO zijn per 1-1-2015 van de Rijksoverheid overgeheveld naar de gemeente. Jaarlijks zijn er wel nieuwe aanpassingen. En het aantal mensen dat van de WMO  gebruik maakt neem toe, vooral door de vergrijzing. Op dit moment is de eigen bijdrage 17,50 euro per 4 weken. De overige kosten zijn rekening gemeente.

      Per 1 juni 2019 vindt er een Europese aanbesteding plaats waar 90 organisaties op inschrijven. Omdat je hierdoor de bomen niet meer door het bos ziet kiest SVM ervoor om zelf enkele organisaties uit te zoeken om mee samen te werken. Voor informatie over de WMO kunt u terecht bij de gemeente of bij de cliëntondersteuners van de seniorenvereniging Jan Geerts en Henny Hamers.
De voorzitter bedankt de Jan Geerts voor zijn uitgebreide en heldere toelichting.   

Nieuwe plannen 2019
De voorzitter geeft op onderstaande punten/activiteiten een korte toelichting.
– Communicatie plan verder uitwerken
 * Website optimalseren
 * Nieuwsbrieven digitaliseren
 * email adressen verzamelen
 * mogelijkheid van een senioren app onderzoeken
 – Ledenwerving en vrijwilligers
 * Inzicht in de leeftijdsopbouw bij SVM op 30-01-2019.
   In de leeftijd van 50-70 hebben wij 134 leden, dit is 18 %
   In de leeftijd van 71-80 hebben wij 361 leden, dit is 48 %
   In de leeftijd  > 81 hebben wij 250 leden, dit is 34 % 
   Hieruit blijkt dat met name onze doelgroep (50-70) volop aandacht moet krijgen in
   het wervingsbeleid van nieuwe leden.  
 – Nieuwe activiteiten ontwikkelen voor jongere senioren 50-70 jaar
 

       – Samenwerking met VSO op gebied van cursussen, cultuur, reizen en thema’s.

       – KBO Kring Beekland: is een bovengemeentelijke kring. In ons jaarboekje is een en
   ander uitvoerig omschreven.
  

      Gemeentelijk (subsidie)beleid 2018:

      Het uitgangspunt is: Iedereen doet mee. En de kosten van de activiteiten moeten
      zoveel mogelijk d.m.v. een eigen bijdrage worden gedragen.

 

      Belangenbehartiging:

      Ouderenorganisatie: op dit moment wordt gewerkt om een landelijke ouderenorganisatie op te richten.

      Ouderenadviseurs: voor algemeen advies, vragen over belastingen en administratieve ondersteuning kan men bij SVM terecht bij ouderenadviseurs Corry de Jong, Jan Geerts,  Harrie de Laat en Jo van Dijk.

     

6.   Financieel jaarverslag

      De balans, de exploitatie, de baten en de lasten van 2018 worden uitgebreid toegelicht. De Baten en Lasten van de activiteiten zijn uit de exploitatie gehouden. De vergadering heeft geen vragen over het financieel jaarverslag. Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de penningmeester.

  • Bevindingen kascontrolecommissie (kcc)

    Jet van Hees en Rien Schilders hebben op 25 februari 2019 bij de penningmeester de
    kas over boekjaar gecontroleerd en in orde bevonden..
    De kcc heeft de balans en winst en verliesrekening en de saldi van het
    kasboek gecontroleerd. Verder zijn steekproefsgewijs een aantal controles
    uitgevoerd, waaronder ook de administratie van de consumptiebonnen er zijn
    geen bijzonderheden waargenomen. Ook de jaarrekeningen zijn akkoord bevonden.
    De commissie complimenteert de penningmeester dat alles er zeer verzorgd uitziet
    en bedankt hem voor zijn inzet.

    De kcc adviseert de vergadering om aan het voltallige bestuur decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

  • Benoeming kascontrolecommissie

          De KCC voor 2019 wordt gevormd door: Corry de Jong en Jacqueline Vis.

     

Begroting 2019

      De begroting van 2019 met overzicht van de Baten en Lasten wordt door de voorzitter toegelicht.

      Er is voor gekozen om het huidige beleid voort te zetten. De activiteiten zullen zoveel mogelijk kostendekkend moeten zijn. Bij het opstellen van de begroting is er geen rekening gehouden met wijzigingen in subsidie gemeentelijk beleid.

      De begroting wordt goedgekeurd door de vergadering.

      Met het voorstel om de contributie voor 2019 op € 22,– per lid te houden wordt ook akkoord gegaan.

      Opmerkingen uit de zaal:

       * Uitbesteden van kopieerwerk kan kostenbesparend zijn.

       * Al 2 jaar op een rij een behoorlijk tekort op het financieel eindresultaat roept vragen op
   en vraagt om alertheid.

      De penningmeester geeft uitleg over de opmerkingen.

 

6.   Bestuursverkiezing
     
Kandidaten voor een bestuursfunctie of anderszins zijn niet ingediend bij het secretariaat.   
      Statutair aftredend en herkiesbaar zijn:
      Henk van den Bijgaart, Ludo Claessens en Frans Laureijssen.      
      De vergadering gaat unaniem akkoord met de herbenoeming van de drie bestuursleden.           

     

7.   Rondvraag.
     
Uit de vergadering wordt voorgesteld om in te zetten om mensen uit de verschillende
      commissies (cultuur, wonen, welzijn, evenementen etc.) hun onderwerp toe te
      lichten waardoor er meer interactie ontstaat tijdens de vergadering en aanwezigen ook
      beter weten bij wie ze voor wat zich kunnen aanmelden
            

8.   Sluiting van de jaarvergadering.

      De voorzitter bedankt alle aanwezigen op de jaarvergadering en sluit de vergadering.

                                                             Na de pauze:

             

 

René Bastiaanse: Een meesterverteller aan het woord.

                                                                          

 

De “Knoergoeie Brabander”, bekend van het vroegere tv-programma De Wandeling heeft aan de hand van historische foto’s verteld over ontwikkelingen binnen de katholieke cultuur in Brabant vanaf de jaren dertig onder de veelzeggende titel “het rijke Roomse leven in Brabant”in de afgelopen 100 jaar. Dat heeft hij op zijn bekende wijze met een waterval aan woorden en gedreven enthousiasme, doorspekt met anekdotes en grappen. Het was zeer de moeite waard!                                                                         
 

Moergestel, 4 april 2019
Ludo Claessens
Secretaris SVM
Tel. 013 5133895
E-mail: secr.seniormoergestel@outlook.com
 

Vastgesteld in de bestuursvergadering op 23 april 2019.